Công thức tính diện tích hình bình hành các bài tập áp dụng

Diện tích hình bình hành

Định nghĩa và tính chất hình bình hành

Định nghĩa hình bình hành

Hình bình hành là gì?
Hình bình hành là gì?

ABCD là hình bình hành khi và chỉ khi:

AB//CD & AC//BD

Tính chất hình bình hành

Nếu ABCD là hình bình hành (hình minh họa trên) thì:

a) Các cạnh đối bằng nhau : AB = CD, AD = BC ;

b) Các góc đối bằng nhau : A = C; B = D ;

c) Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường : OA = OC,OB = OD.

Dấu hiệu nhận biết hình bình hành

Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu có một trong các điều kiện sau :

Dấu hiệu 1 Các cạnh đối song song (định nghĩa)

Dấu hiệu 2 Các cạnh đối bằng nhau (đảo của tính chất 1)

Dấu hiệu 3 Các góc đối bằng nhau (đảo của tính chất 2)

Dấu hiệu 4 Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường (đảo của tính chất 3)

Dấu hiệu 5 Hai cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau.

Công thức tính diện tích hình bình hành

Diện tích hình bình hành bằng được đo bằng độ lớn của bề mặt hình, chính là phần mặt phẳng mà mọi người nhìn thấy bên ngoài.

Công thức tính diện tích của hình bình hành sẽ bằng tích của cạnh đáy nhân với chiều cao.

S = a x h

Trong đó:

S là diện tích hình bình hành.

a là cạnh đáy của hình bình hành.

h là chiều cao, nối từ đỉnh tới đáy của một hình bình hành.
Công thức tính diện tích hình bình hành

Công thức tính diện tích hình bình hành

Ví dụ: Có một hình bình hành có chiều dài cạnh đáy CD = 10 cm và chiều cao nối từ đỉnh A xuống cạnh CD dài 7 cm. Hỏi diện tích của hình bình hành ABCD bằng bao nhiêu?

Giải:

Dựa vào công thức tính diện tích của hình, ta áp dụng vào bài toán như sau:

Chiều cao cạnh đáy CD (a) bằng 10cm, chiều cao nối từ đáy xuống (h) bằng 7. Lúc này diện tích của hình bình hành ABCD sẽ là

S = a x h = 10 x 7 = 70 (cm2).

Một số công thức khác về hình bình hành

Tính chu vi hình bình hành

C = (a + b) x 2

Chu vi = 2 × (Cạnh 1 + Cạnh 2)

Tính đường cao hình bình hành

h = đường chéo/ a

Đường cao = (Đường chéo 1 hoặc Đường chéo 2) / Cạnh

Tính đường chéo hình bình hành

Đường chéo = √(a^2 + b^2)

Đường chéo = √(Cạnh^2 + Cạnh^2)

Bài tập áp dụng tính diện tích hình bình hành

Bài 1: Tính diện tích của hình bình hành có độ dài đáy bằng 6 cm và chiều cao bằng 10 cm.

Giải:

Sử dụng công thức S = a x h:

S = 6 cm x 10 cm = 60 cm²

Vậy diện tích của hình bình hành là 60 cm².

Bài 2: Tính diện tích của hình bình hành có độ dài đáy bằng 8 cm và chiều cao bằng 12 cm.

Giải:

Sử dụng công thức S = a x h:

S = 8 cm x 12 cm = 96 cm²

Vậy diện tích của hình bình hành là 96 cm².

Bài 3: Tính diện tích của hình bình hành có độ dài đáy bằng 5 cm và chiều cao bằng 8 cm.

Giải:

Sử dụng công thức S = a x h:

S = 5 cm x 8 cm = 40 cm²

Vậy diện tích của hình bình hành là 40 cm².

Bài 4: Tính diện tích của hình bình hành có độ dài đáy bằng 7 cm và chiều cao bằng 9 cm.

Giải:

Sử dụng công thức S = a x h:

S = 7 cm x 9 cm = 63 cm²

Vậy diện tích của hình bình hành là 63 cm².

Bài 5: Tính diện tích của hình bình hành có độ dài đáy bằng 9 cm và chiều cao bằng 11 cm.

Giải:

Sử dụng công thức S = a x h:

S = 9 cm x 11 cm = 99 cm²

Vậy diện tích của hình bình hành là 99 cm².

Bài 6: Tính diện tích của hình bình hành có độ dài đáy bằng 12 cm và chiều cao bằng 6 cm.

Giải:

Sử dụng công thức S = a x h:

S = 12 cm x 6 cm = 72 cm²

Vậy diện tích của hình bình hành là 72 cm².

Bài 7: Tính diện tích của hình bình hành có độ dài đáy bằng 10 cm và chiều cao bằng 7 cm.

Giải:

Sử dụng công thức S = a x h:

S = 10 cm x 7 cm = 70 cm²

Vậy diện tích của hình bình hành là 70 cm².

 

Bài 8: Tính diện tích của hình bình hành có độ dài đáy bằng 11 cm và chiều cao bằng 8 cm.

Giải:

Sử dụng công thức S = a x h:

S = 11 cm x 8 cm = 88 cm²

Vậy diện tích của hình bình hành là 88 cm².

Bài 9: Tính diện tích của hình bình hành có độ dài đáy bằng 24 cm và chiều cao bằng 5 cm.

Giải:

Sử dụng công thức S = a x h:

S = 24 cm x 5 cm = 120 cm²

Vậy diện tích của hình bình hành là 120 cm².

Bài 10: Tính diện tích của hình bình hành có độ dài đáy bằng 14 cm và chiều cao bằng 4 cm.

Giải:

Sử dụng công thức S = a x h:

S = 14 cm x 4 cm = 56 cm²

Vậy diện tích của hình bình hành là 56 cm².

Bài 11: Tính diện tích của hình bình hành có độ dài đáy bằng 18 cm và chiều cao bằng 3 cm.

Giải:

Sử dụng công thức S = a x h:

S = 18 cm x 3 cm = 54 cm²

Vậy diện tích của hình bình hành là 54 cm².

Bài 12: Tính diện tích của hình bình hành có độ dài đáy bằng 20 cm và chiều cao bằng 2 cm.

Giải:

Sử dụng công thức S = a x h:

S = 20 cm x 2 cm = 40 cm²

Vậy diện tích của hình bình hành là 40 cm².

Bài 13: Tính diện tích của hình bình hành có độ dài đáy bằng 15 cm và chiều cao bằng 6 cm.

Giải:

Sử dụng công thức S = a x h:

S = 15 cm x 6 cm = 90 cm²

Vậy diện tích của hình bình hành là 90 cm².

Bài 14: Tính diện tích của hình bình hành có độ dài đáy bằng 16 cm và chiều cao bằng 5 cm.

Giải:

Sử dụng công thức S = a x h:

S = 16 cm x 5 cm = 80 cm²

Vậy diện tích của hình bình hành là 80 cm².

Bài 15: Tính diện tích của hình bình hành có độ dài đáy bằng 13 cm và chiều cao bằng 9 cm.

Giải:

Sử dụng công thức S = a x h:

S = 13 cm x 9 cm = 117 cm²

Vậy diện tích của hình bình hành là 117 cm².

Bài 16: Tính diện tích của hình bình hành có độ dài đáy bằng 17 cm và chiều cao bằng 8 cm.

Giải:

Sử dụng công thức S = a x h:

S = 17 cm x 8 cm = 136 cm²

Vậy diện tích của hình bình hành là 136 cm².

Bài 17: Tính diện tích của hình bình hành có độ dài đáy bằng 19 cm và chiều cao bằng 7 cm.

Giải:

Sử dụng công thức S = a x h:

S = 19 cm x 7 cm = 133 cm²

Vậy diện tích của hình bình hành là 133 cm².

Bài 18: Tính diện tích của hình bình hành có độ dài đáy bằng 22 cm và chiều cao bằng 6 cm.

Giải:

Sử dụng công thức S = a x h:

S = 22 cm x 6 cm = 132 cm²

Vậy diện tích của hình bình hành là 132 cm².

Bài 19: Tính diện tích của hình bình hành có độ dài đáy bằng 21 cm và chiều cao bằng 5 cm.

Giải:

Sử dụng công thức S = a x h:

S = 21 cm x 5 cm = 105 cm²

Vậy diện tích của hình bình hành là 105 cm².

Bài 20: Tính diện tích của hình bình hành có độ dài đáy bằng 25 cm và chiều cao bằng 4 cm.

Giải:

Sử dụng công thức S = a x h:

S = 25 cm x 4 cm = 100 cm²

Vậy diện tích của hình bình hành là 100 cm².